Nhật ký chỉnh sửa diễn đàn Thovui.net

tinhcoi

Administrator
Thành viên BQT
Thêm ảnh đại diện khi chia sẻ lên Facebook

Mở template thread_view, tìm code sau:

XML:
<xf:macro template="metadata_macros" name="metadata"
  arg-description="{$fpSnippet}"
  arg-shareUrl="{{ link('canonical:threads', $thread) }}"
  arg-canonicalUrl="{{ link('canonical:threads', $thread, {'page': $page}) }}" />

Thay thế thành:

XML:
<xf:set var="$og_image" value="0" />
<xf:set var="$file_size" value="0" />
<xf:foreach loop="$thread.FirstPost.Attachments" value="$attach"> 
  <xf:if is="$attach.thumbnail_url && ($attach.file_size > $file_size)">
    <xf:set var="$og_image" value="{{ link('canonical:attachments', $attach) }}" />
    <xf:set var="$file_size" value="{$attach.file_size}" />
  </xf:if>
</xf:foreach>
<xf:if is="$og_image">
  <xf:macro template="metadata_macros" name="metadata"
    arg-imageUrl="{$og_image}"
    arg-description="{$fpSnippet}"
    arg-shareUrl="{{ link('canonical:threads', $thread) }}"
    arg-canonicalUrl="{{ link('canonical:threads', $thread, {'page': $page}) }}" />
<xf:else/>
<xf:macro template="metadata_macros" name="metadata"
  arg-description="{$fpSnippet}"
  arg-shareUrl="{{ link('canonical:threads', $thread) }}"
  arg-canonicalUrl="{{ link('canonical:threads', $thread, {'page': $page}) }}" />
</xf:if>

Here's how to create og:image tag by finding the file in the post, and automatically selecting the largest image file size.
 

Chủ đề cùng chuyên mục

tinhcoi

Administrator
Thành viên BQT
Các addon đã cài đặt:
 • Vietnamese Friendly Link 2.0.1
 • D.C Style - Attachment View 1.1.1
 • Change author 2.8
 • [XenMax] - More Thread Same Category 2.0.1
 • [tl] Post Reply 2.0.3
 

tinhcoi

Administrator
Thành viên BQT
Thêm nút đăng bài mới khi xem bài viết trên XenForo 2.x

Các bạn vào ACP => Template => Thread_view tìm đoạn:

Mã:
<xf:breadcrumb source="$forum.getBreadcrumbs()" />

Thay bằng đoạn code sau đây:

Mã:
<xf:breadcrumb source="$forum.getBreadcrumbs()" />
<xf:pageaction if="$forum.canCreateThread()">
  <xf:button href="{{ link('forums/post-thread', $forum) }}" class="button--cta" icon="write">
    {{ phrase('post_thread') }}
  </xf:button>
</xf:pageaction>
 

tinhcoi

Administrator
Thành viên BQT
Xóa tên diễn đàn trong Tiêu đề bài viết. Thay thế bằng Thovui.net

Mở Template PAGE_CONTAINER

Tìm đoạn
Mã:
<title><xf:title formatter="%s | %s" fallback="{$xf.options.boardTitle}" page="{$pageNumber}" /></title>

Sửa thành
Mã:
<title><xf:title formatter="%s | Thovui.net" fallback="{$xf.options.boardTitle}" page="{$pageNumber}" /></title>
 

tinhcoi

Administrator
Thành viên BQT
Cài đặt addon Keyword Linking by Siropu - Xenforo 2 - 1.3.3 Để chèn link vào keyword bất kỳ.
 

tinhcoi

Administrator
Thành viên BQT
Trong file "member_about" Xóa đoạn này (ngay trên </xf:contentcheck>):

Mã:
      <xf:if is="$trophies is not empty AND $xf.options.enableTrophies">
        <div class="block-row block-row--separated">
          <h4 class="block-textHeader">{{ phrase('trophies') }}</h4>
          <ol class="listPlain">
            <xf:foreach loop="$trophies" value="$trophy">
              <li class="block-row">
                <div class="contentRow">
                  <span class="contentRow-figure contentRow-figure--text contentRow-figure--fixedSmall">{$trophy.Trophy.trophy_points}</span>
                  <div class="contentRow-main">
                    <span class="contentRow-extra"><xf:date time="{$trophy.award_date}" /></span>
                    <h2 class="contentRow-header">{$trophy.Trophy.title}</h2>
                    <div class="contentRow-minor">{$trophy.Trophy.description|raw}</div>
                  </div>
                </div>
              </li>
            </xf:foreach>
          </ol>
        </div>
      </xf:if>
 
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom